COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE – DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 12/27.09. 2011

În baza prevederilor art. 2 şi art. 7 alin. (1) şi (10) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 şi nr. 2/14.01. 2010,

având în vedere prevederile Regulamentului CNVM nr.5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Instrucţiunii C.N.V.M. nr.2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare;

având în vedere adresa Asociației Administratorilor de Fonduri din România, înregistrată la C.N.V.M sub nr. 27980/20.09.2011;

în cadrul şedinţei din data de 27.09.2011, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, dispune:

  • Art.1. Se suspendă aplicarea prevederilor Instrucțiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, până la 31 martie 2012.
  • Art. 2. Se suspendă aplicarea Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr. 19/29.11.2010, până la 31 martie 2012.
  • Art. 3. Rapoartele de audit IT transmise la C.N.V.M. de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de C.N.V.M. în conformitate cu Instrucțiunea nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare și cu Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 19/29.11.2010 își păstrează valabilitatea.
  • Art.4. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al C.N.V.M. pe site-ul www.cnvmr.ro

PREŞEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE